• 0728 66271 | 0728 66181
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

    Проектът Приобщаващото образование - мисия на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ е в съответствие с европейския план за развитие на училището и неговата ориентация към европейско измерение в образованието. Основен приоритет на училището е постигане на високо качество на обучението, показател за което са резултатите и бъдещата реализация на учениците. В тази връзка основните сфери на подобрение са повишаване на квалификацията на учителите и усъвършенстване на педагогическите стратегии за осигуряване на приобщаващо образование.
    Основната цел на проекта е учителите да подобрят уменията си да прилагат диференцирани методи на преподаване с оглед на индивидуалните потребности на всяко дете, за да се идентифицират и премахнат пречките и затрудненията при ученето и развитието. В тази връзка проектът е ориентиран към подобряване постиженията на учениците чрез приобщаващо образование, като се даде равен шанс за качествено образование на всеки един ученик. Това може да бъде постигнато чрез създаване на училищна политика, която включва креативно преподоване и създаване на учебна среда, в която всеки се чувства ценен и уважаван.
    Проектът е отговор на предизвикателства, които учителите срещат в ежедневната си работа. В СУ "Паисий Хилендарски" се обучават деца на различна възраст, които живеят в различен социален контекст, имат различни интелектуални възможности и стилове на учене. При цялото това многообразие учителите ясно осъзнават необходимостта от създаването на училищна политика за приобщаващо образование.
    Като подготовка за реализация на проекта се проведе семинар на тема „Училищни политики – приобщаващо образование в действие“. Учителите се запознаха с определен набор от ресурси на Центъра за приобщаващо образование и дискутираха на тема „Изграждане на приобщаваща училищна среда“. След това, по предварително обявени критерии, бяха избрани шест учители, които разпределени в три екипа, участваха в квалификационни дейности във Великобритания, Испания и Финландия. Основна цел на мобилностите беше учителите да повишат професионалната си подготовка като усъвършенстват и осъвременят педагогическите си умения, да се запознаят с добри европейски практики за приобщаващо образование.
    Съществена дейност след мобилностите е споделянето на придобития нов опит, идентифициране на добри практики за приобщаващо образование, приложими в българското училище и апробирането на нови техники и методи за приобщаващо образование.

 

 

КРЕАТИВНОТО ПРЕПОДАВАНЕ - ПЪТ КЪМ ПРИОБЩАВАНЕ

     В началото на месец септември посетихме курс за професионално развитие на учители по английски език на тема „Креативно преподаване в начален и гимазиален етап”, в град Оксфорд, Англия.
По време на интензивния едноседмичен курс в Lake School (едно от най-престижните училища) имахме възможност да се запознаем с нови, различни от познатите ни досега методи за преподаване, свързани с креативното мислене на всеки един преподавател.

     Бяхме запознати с различни методи и способи за преподаване на нова лексика, начини за развитие на уменията на учениците за говорене, четене, слушане, писане. Демонстрираха ни интересни начини за включване на информационите технологии в часовете по интерактивен и завладяващ за учениците начин. Акцент върху включването на всеки учащ се в група, се поставя чрез ролеви игри и тренинги, които съответно могат да измерят развитието на всеки ученик и неговите индивидуални потребности.
Създадохме и много нови контакти с преподаватели от цяла Европа, което ни дава възможност за обмяна на опит и полезни връзки за последващи проекти.

     Визитата ни в Оксфорд ни обогати, както професионално така и културно, защото градът ни завладя по своя начин и ни подари невероятен престой и преживявания.
В екипите от педагогическата колегия имаше представители на много европейски държави - Швеция, Германия, Испания, Италия, Словакия, Франция. Разбира се, комуникацията протичаше изцяло на английски език - дори в неформални разговори. Неслучайно в програмата на Еразъм+ за курсовете в Оксфорд е заложено настаняването в английско семейство. Истинско предизвикателство! Едно потапяне в бит, култура, маниери, храна и, разбира се, чувство за хумор и много чай.....


Невенка Джунакова и Здравка Петрова – учители по Английски език

 

ПРИОБЩАВАЩАТА КЛАСНА СТАЯ - АТМОСФЕРА, В КОЯТО ВСЕКИ СЕ ЧУВСТВА УВАЖАВАН И ЦЕНЕН

 

      Седмица след атентата в Барселона, Испания и ден след Шествието срещу тероризма, чрез което жителите и гостите на каталунската столица призоваха за мир, от 28 август започнаха поредните едноседмични курсове по програма „Еразъм +”.
Мария Велчева – старши учител по английски език участваше в курс на тема „ Удовлетворяващият опит в училище – стратегии и умения за учители”, а Донка Славчева – психолог, в курс „Управление на конфликта, емоционална интелигентност и превенция на насилието”. Курсовете бяха насочени към учители, които искат да разберат груповата динамика и как тя засяга класната стая.
     Приобщаването като философия има за цел всяко едно дете да припознае образованието като своя ценност, да се чувства в сигурна и безопасна учебна среда, да се развива съобразно възможностите си. Несъмнено, за да се постигне всичко това, трябва да се обърне сериозно внимание на негативните явления като деструктивните конфликти, насилие, кибертормоз и бедна емоционална интелигентност у децата. Спонтанното групиране, напрежението, съревнованието между учениците могат да пречат на ученето и да създадат неблагоприятна училищна среда. Затова основна част от дейностите бяха предназначени да помогнат на участниците в курсовете да разберат и да идентифицират „децата в риск”, отрицателните взаимоотношения между училището и семейството и ранните признаци на burn out (професионално изгаряне) на учителите. И да ги научат да изграждат безопасна и удовлетворяваща среда с нови обучителни техники, изискващи и от учениците, и от учителите да проявят осъзнатост и целенасоченост.

      Курсовете се проведоха в училище „Барцино” с лектор Марта Мандолини. Участниците бяха от България, Финландия, Полша, Латвия и Унгария. В началото всеки учител представи своето училище и образователната система на страната си. Отбелязани бяха доста общи проблеми в системата на образованието като ниския социален статус на учителя, голяма бюрокрация, липса на кадри и др. Работните теми бяха свързани с разликите в конфликтите между възрастните и конфликтите между децата, профилите на насилника, жертвата и наблюдателят, скритите опасности от кибертормоза и неговото пренебрегване. Показани бяха техники от арт терапията, чрез които може да се работи върху емоционалната интелигентност на децата.
      По време на своето обучение участниците и в двата курса достигнаха до по-голяма информираност за емоционалните потребности и поведение на своите ученици и имат умения за насърчаване на по-активни взаимоотношения в изграждането на приобщаваща класна стая.

ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ КАТО ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

      От 8. до 15. октомври Н. Стефанова, директор и М. Радунчева, учител по английски език участваха в структуриран курс в Хелзинки, Финландия. В обучението участваха 130 представители от почти всички европейски страни, което показва, че интересът към финландската образователна система е наистина голям, тъй като според последните изследвания на PISA тя е най-добрата в Европа. Обучението включваше семинари, визити в училища и работни ателиета. Образованието във Финландия е наистина приоритет на цялото общество. Всички институции (правителство, общини, училища) и родителите работят в синхрон за постигане на обща цел – по-добро бъдеще на децата. Всичко за образованието от 6 до 16 годишна възраст е безплатно – учебници, транспорт, топъл обяд и всички необходими материали.
     Основни ценности за финландското общество са отговорността и доверието. Децата от малки се учат да бъдат самостоятелни и да поемат отговорност, а доверието се проявява на всички нива – учители, ученици, родители, министерство. Учителската професия не само е добре платена, но и високо ценена. Образователната система на Финландия е гъвкава и създава равни шансове за успех на всяко дете. Учениците могат да развият максимално своя потенциал благодарение на това, че им се дава възможност за избор как и къде да учат в съответствие с индивидуалния си стил за учене и поставените цели. Често се работи в групи по интереси. Учи се не само в класната стая, но и в библиотеката, сред природата или просто в обособени кътове в коридорите. Изключително се разчита на самостоятелното учене. Това дава възможност на учителя да подкрепи учениците, които срещат затруднения. Във Финландия учениците не повтарят класа и явлението отпаднали от училище не съществува. Няма конкуренция между учениците. Няма външно оценяване ..., защото има доверие и отговорност. Ново предизвикателство пред финландското образование е да се реализират надпредметни проекти (проучване на явление, а не изучаване на отделни предмети). Подобни иновации не са чужди на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и на българското образование като цяло и ще бъдат успешни, ако обществото припознае като свои ценности доверието и отговорността.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщаващото образование – приоритет и предизвикателство пред българското училище

Във връзка с реализацията на проект „ Приобщаващото образование - мисия на СУ „ Св. Паисий Хилендарски“ по програма Еразъм + в училището се проведе вътрешноучилищна квалификация, на която участващите в проекта учители презентираха техники и похвати за приобщаващо образование, приложими в българското училище. Целта е да се повиши компетентността на всички членове на педагогическия екип за създаване на приобщаваща култура и приобщаващи практики в училище.
Н.Джунакова и Здравка Петрова – учители по английски език, базирайки се на наученото в посетения курс в Оксфорд за креативно преподаване, коментираха възможностите на интерактивната методика за приобщаване на всички ученици в процес на активна учебна дейност. Приобщаващата култура в училище се гради върху убеждението, че всяко дете е различно и се нуждае от индивидуална подкрепа. В тази връзка определянето на нивото, на което отделните ученици усвояват знания и умения, е в пряка корелация с поставянето на реални и достижими цели, както и определянето на комфортна за ученика зона. Т.е. училищният екип приема, че в процеса на преподаване и организация на урока задължително се интегрира по подходящ начин обратната връзка за резултатите на учениците. Използването на интерактивни методи в обучението не е новост, но в последните години по нов начин се интерпретира интеракцията между учители и ученици. Смисълът се търси предимно в подкрепата за личностно развитие на всички ученици. Изключително ефективна е работата по групи, в която всеки се чувства ценен и приет. В приобщаващото училище учителят е ментор, който не само преподава, но стимулира, консултира, насочва учениците за успешна учебна дейност. В Англия да си образован не е задължение - това е личен приоритет. Името и престижа, с което се гордее всяко училище, колеж или университет говорят за нивото на академичната подготовка, която можеш да получиш там. Бидейки част от такава общност, родители, учители и ученици работят съвместно за постигане на високи резултати, което благоприятства шансовете за успешна бъдеща реализация на младите хора.
Д.Славчева – училищен психолог и М. Велчева – учител по английски език споделиха акценти от обученията в Барселона за създаване на удовлетворяващ училищен опит, управление на конфликти и формиране на емоционална интелигентност у учениците. Приобщаването като философия има за цел всяко едно дете да припознае образованието като своя ценност, да се чувства в сигурна и безопасна учебна среда, да се развива съобразно възможностите си. Важна предпоставка за постигането на всичко това е умението на педагогическия екип да преодолява негативните училищни явления като деструктивни конфликти, насилие, кибертормоз и бедна емоционална интелигентност у децата. Безопасна и удовлетворяваща среда се гради с нови обучителни техники. Важна част от професионалната компетентност на съвременния учител е да познава разликите в конфликтите между възрастните и конфликтите между децата, профилите на насилника, жертвата и наблюдателя, скритите опасности от кибертормоза и неговото пренебрегване. В тази връзка много ефективни са техники от арт терапията, чрез които може да се работи върху емоционалната интелигентност на децата. За учениците приобщаващото училището е желана и неплашеща територия. Учителят създава позитивна и привлекателно учебна среда. Всеки ученик е специален, уникален и развива своите силни страни. Учениците се научават да различават емоциите си и да се справят с тях по един социално приемлив начин. Специално внимание се обръща и на умението на членовете на училищната общност да бъдат активни слушатели и да умеят да съпреживяват (да показват емпатия).
Н.Стефанова - директор и М. Радунчева - учител по английски език на база анализ на наблюденията и дискусиите в Хелзинки, очертаха изключителната роля на учителя за създаването на приобщаваща среда в училище. Във Финландия / а защо не и в България / сред учителите е утвърдена култура за работа в сътрудничество. Изключително популярно е ученето един от друг. Всяка седмица учителите имат задължително 3 часа за съвместна работа. Най-важната тема на обсъждане – как да се организира в класната стая обучение, базирано на нуждите на всеки ученик. Изключителна е ролята на методическите обединения на учителите. Там се решават най-важните въпроси, свързани със създаване на равни възможности за образование, което за финландските учители означава търсене на решения за подкрепа и напредък на всяко дете. Т.е търси се отговор на един изключително важен проблем – как съвременното училище да реализира персонализирано учене. И тъй като този проблем няма лесно решение учителите определят непрекъснатото си професионално развитие като абсолютен приоритет. От всички учители може да се чуе фразата : „ Не може да обучаваме днес с методи от вчера и да подготвяме хора за реализация утре“. В клас учениците работят в хетерогенни групи. Сред тях също е създадена култура за учене в сътрудничество. Учителите се фокусират върху силните страни на учениците и създават ситуации за успех на всяко дете. В приобщаващото училище родители, учители и ученици споделят екипен дух. Ценят правилата и споделят отговорностите.
В България стандартът за приобщаващо образование е гръбнакът на Закона за предучилищно и училищно образование. Предстои всяко училище да осъзнае философията на приобщаващото образование и да създаде собствени политики. Усвояването на европейски опит ни окуражава в търсенето на нашите решения как да преодоляваме бариерите пред ученето и да стимулираме напредъка на нашите ученици.