• 0728 66271 | 0728 66181
 • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Проект № 2017-1-BG01-KA219-036269: „Start up Your Career Successfully!“.

Проектът е финансиран с подкрепата на „Програма Еразъм+ на Европейския съюз“.

                                                                                                                                                                                                   

 

Европейският пазар на труда – предизвикателство и шанс за младите хора

Темата за живот и реализация в европейски контекст придобива все по-голямо значение за младите хора. Такива важни въпроси като повишаване на пригодността им за заетост, социално-образователното и професионалното им развитие добиват европейско измерение. Формирането на нагласи у младите хора да възприемат Европа като единна мултикултурна територия, в която се толерира приобщаването, многообразието и равенството има изключително значение за бъдещето на Европейската общност. Съвременното училище дава висока академична подготовка на младите хора, но все още недостатъчно се занимава с ориентирането им за успешна бъдеща реализация в европейски контекст. В отговор на тези потребности е реализирането на проект "Start up Your Career Successfully!"
Основна цел на проекта е повишаване готовността на младите хора за бърза и гъвкава социална реализация в условията засилваща се мобилност на работната сила. В процеса на реализация на проектните дейности участниците ще повишат информираността си за европейския пазар на труда и ролята на кариерната мобилност за преодоляване на безработицата и изграждание на устойчива икономика, ще развият преносими кариерни умения и пригодност за кариерна мобилност.
Проектът се реализира в периода октомври 2017 година – април 2019 година в партньрство между училища от четири европейски държави: България, Испания, Португалия и Румъния. В него участват по 18 ученици на възраст 15 – 17 години и по 6 учители от всяко партньорско училище. Планираните съвместни он-лайн дейности включват четиримодулен курс по бизнес английски и проучване по три основни теми, свързани с Европейския пазар на труда и кариерната мобилност. По време на мобилностите ще се осъществят посещения на участниците в специално подбрани компании и включването им в реален работен процес в ролята на асистенти. Младите хора ще участват в практически упражнения за себепознание, в симулации и делови игри, насочени към оценка на собствената конкурентноспособност и развитие на преносими кариерни умения.
По-голяма част от дейностите ще бъдат интегрирани в учебната програма на участващите ученици и ще бъдат изпълнени от учители в партньорските училища. За изпълнение на останалите дейности са привлечени представители на местния бизнес и кариерни консултанти.
Обучителното измерение на планираните дейности се постига чрез различни методи на неформално образование: дискусии, решаване на казуси, симулации, ролеви игри, работни ателиета, практически упражнения и др. Запознаването на младите хора с пазара на труда, развитието на професиите през 21. век и съвременните изисквания към работната сила ще повиши тяхната компетентност за управление на кариерата, ще развие умения за търсене и откриване на шансове за бъдеща реализация, ще способства уменията за оценяване на собствената конкурентноспособност. В процеса на "учене чрез опит" младежите ще развият преносими кариерни умения (лична ефективност, инициативност, реализация в мултикултурен екип и др.) и ще повишат готовността си за бърза и гъвкава реализация в условията на засилваща се кариерна мобилност в рамките на ЕС. Успешното изпълнение на проектните дейности ще насърчи участниците да възприемат европейското пространство като единна мултикултурна територия.

 

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като официална позиция на Националната агенция или Комисията.

 

 

УЧИЛИЩЕТО БЕ ДОМАКИН НА ТРАНСНАЦИОНАЛНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ

СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица e координатор по проект за мобилност на ученици „Start up Your Career Successfully“ по програма „Еразъм+“. Партньори по проекта са Испания, Португалия и Румъния.
В периода 22-24.10.2017 г. се реализира транснационална среща, на която присъстват по двама представители от страните партньори /директори на училищата и учители/. Целта на срещата е да се обсъдят всички детайли по реализацията на проекта.
Срещата беше открита от Н. Стефанова – директор на училището и ръководител на проекта. Тя благодари на участниците за включването им в проекта и изрази надежда за успешна реализация на проекта. Обстойна информация за основните дейности по проекта поднесе Д.Славчева. Тя коментира и въпросът за селекция на участниците. От всяка страна в проектните дейности ще бъдат включени по 18 ученици на възраст 15-17 години.
Основната цел на проекта е повишаване готовността на младите хора за бърза и гъвкава социална реализация в условията на засилваща се мобилност на работната сила. В рамките на проекта ще се проведе четири модулен онлайн курс по английски език, ще се изследват теми, свързани с динамиката на европейския пазар на труда и с тенденциите за нарастваща кариерна мобилност. С методи на неформално образование ще се стимулира развитието на преносими кариерни умения и пригодност за кариерна мобилност.
Дейностите ще се осъществят в периода 2017 - 2019 година на територията на България, Португалия, Испания и Румъния.

 

 

 

                                                          

 

ПЪРВА ВИЗИТА ПО ПРОЕКТ "START UP YOUR CAREER SUCCESSFULLY", ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

„Европейски пазар на труда. Кариерна мобилност.
Новите професии на XXI век.“ И едно голямо приятелство

„Всички ние трябва да бъдем толерантни, готови да приемем различията. Усилията ни трябва да бъдат насочени към постигане на мир и солидарност”. С тези думи г-н Нуно Канта – кмет на град Монтижо, Португалия, посрещна участниците в първата визита по проект „Star up Your Career Successfully!”, по програма „Еразъм +”.
На срещата присъстваха и г-н Рикардо Бернандес – член на Общинския съвет, г-н Жоао Мартинс – директор на Професионалното училище и председател на Асоциацията за професионално обучение и развитие в гр. Монтижо, както и участниците от училищата партньори от България, Испания, Португалия и Румъния.
Екипът от СУ „Св. Паисий Хилендарски” - град Златица се състоеше от Нели Стефанова – директор и ръководител на проекта, Кина Буюклиева – заместник–директор и член на екипа по проекта, Донка Славчева – психолог и координатор на проекта и учениците от 10.а клас: Йордан Терзов, Десислава Димитрова, Николай Божков, Гергана Ласкова, Борислав Грънчаров и Виктория Кирова.
Домакин на визитата бе Професионалното училище в гр. Монтижо. В него се обучават 400 ученици от 9 до 12 клас като изключително силно е застъпена и вечерната форма на обучение. Учениците усвояват професии: „Туризъм”, „Икономика”, „Помощник на учителя в детската градина”, „Асистент в съда” и др.
Програмата на визитата беше изключително наситена и разнообразна. Като предварителна подготовка за дейностите всички ученици, участващи в проекта, преминаха първия етап от онлайн курса по бизнес английски и направиха проучване на европейския пазар на труда.
В следващите пет дни всички участници във визитата работиха в различни групи, изпълнявайки целите и дейностите, заложени в проекта.
Една от дейностите беше изготвяне на флаер на проекта. Разработиха се четири предложения. Всяка група прояви своята креативност и оформи флаера си така, че да бъде визуализирана информация за името на проекта, училищата партньори, главната цел на проекта, участниците по него и т.н. При защита на проектите представителите от всеки един отбор убедително защитиха своите идеи и показаха, че много добре познават същността на проектните дейности.
Използвайки метода „Аквариум” участниците трябваше да дискутират в малки и големи групи за пазара на труда, както и за връзката между училището и различните фирми, за същността и необходимостта от формално образование, за трудовия опит на младите хора или по-скоро за неговата липса, за умението да се планират задачите и времето и др.
Изключително интересни и задълбочени бяха груповите задачи по темите „Моята първа работа”, „Работа в чужбина” и „Новите професии на XXI век”. Учениците дискутираха за необходимите знания и умения, които трябва да имат, за да могат по-добре да презентират себе си по време на интервю за работа, за възможностите за реализация на европейския трудов пазар. Използваха различни техники, за да определят своята професионална ориентация.
Участниците от България и Испания представиха своите предварителни проучвания по темата „Европейски пазар на труда. Кариерна мобилност”. От анализа на данните за България за 2016 г. стана ясно, че жените са по-смели при търсенето и намирането на работа в чужбина и че все по-големи са възможностите за трудова мобилност, чрез използване на интернет. Напр. виртуални договори, работа от разстояние, конферентни интернет срещи и др.
Интерес предизвика и представянето на образователната система в България и СУ „Св. Паисий Хилендарски“. Акцентира се върху възможностите за избор на път развитие, които дава въвеждането на Закона за предучилищно и училищно образование. Презентирани бяха приоритетите на нашето училище – иновации в класната стая, приобщаващо образование, обучение по предприемачество, гражданско образование и европейска ориентация.
Важен момент от проектните дейности беше запознаването с традициите на всяка страна – партньор. Благодарение на съдействието на родителите бе приготвена богата кулинарна изложба, на която имаше и баница с късметчета.Учениците от Испания, Португалия и Румъния, с помощта на българските връстници, се учиха да правят сурвачки и да играят българско право хоро.
Всички дейности – старателно реализирани и емоционално оцветени, поставиха основите на едно силно приятелство в духа на европейските ценности.

 

  

Непознатата Португалия

В едно рекламно филмче, показано от нашите домакини за страната им, се казва „Очаквай неочакваното!”. И наистина по време на визитата в Португалия имахме възможност да видим толкова неочаквани неща - една съвсем малка, но интересна част от непознатата Португалия!
Домакин на нашата визита бе град Монтижо, който се намира около 30 минути от Лисабон и е свързан със столицата с мост, носещ името на известния мореплавател Васко да Гама. Монтижо е разположен на левия бряг на река Тежу. За да го опознаят, участниците в проекта участваха в играта „Сити Рали”. Всеки отбор, включващ ученици от всички училища партньори, трябваше да обиколи забележителностите на града по определен маршрут и да отговори на предварително раздадени въпроси, свързани с тях. Трябваше да се интервюират местните хора са традиционни ястия и обичаи, младежи за тяхното мнение за трудовия пазар в града и какво необходимо да се промени, за да бъдат удовлетворени от своята кариера. Бяха направени и снимки с хора, упражняващи различни професии (полицаи, продавачи и др.), които отправиха своите пожелания към участниците в проекта като: „Бъдете щастливи”, „Направете едно по-добро утре!”.
Монтижо днес наброява около 25 хиляди жители. Емблематична сграда за града е църквата „Divino Esparito Santo Parish”/„Св. Дух”/, която датира от XV век. Във вътрешността ѝ има фрески, които изобразяват сцени от Стария завет. Други забележителности са статуята „Tagide” - изобразяваща жена с амфора, музикалният павилион „Bandstand”, построен от група приятели, почитатели на музиката, Централният маркет с часовниковата кула, която се вижда от целия град, кино-театърът „Joaquim dÁlmeida Movie Theatre”, построен през 1957г., който днес има богата културна програма.
Старите сгради в в Монтижо /и въобще в Португалия/ са облицовани с керамични плочки. Навремето са ги използвали като най-евтиния строителен материал, но постепенно рисуваните плочки се превръщат в изкуство.
Посетихме и столицата на Португалия. Един от символите на Лисабон, който се намира под закрила и на ЮНЕСКО, е манастирът Жерониум. Бяхме в църквата към манастира - построена през XV век в стил „Късна готика”, където се намира каменният саркофаг на Васко да Гама. Друг символ на столицата е кулата Белем - страж на града от неприятели, идващи откъм река Тежу. Близо до нея се намира и паметникът на откривателите, построен в чест на всички онези португалски мореплаватели, които са тръгвали да откриват нови земи. От тук се вижда и статуята на Христос - умалено копие на тази в Рио де Жанейро.
Голямо предизвикателство за нас бе близо двучасовото спускане и изкачване по тесните и живописни улички, докато стигнем до замъка „Св. Георги”. Строежът на крепостта около него е започнал още през VI век пр.н.е. като укрепление. Днес е запазена малка част от замъка, оцеляла след голямото земетресение в Лисабон през осимнадесети век. Помещенията на замъка са превърнати в музеи. Тук е и залата, в която Васко да Гама е приет от португалския крал.
От крепостните стени се откриват възхитителни гледки към целия град.

 

 

Мнения на ученици

1. Гергана Ласкова – Първоначално очаквах, че визитата няма да бъде толкова вълнуваща, но тя се оказа невероятна. Имам много нови приятели, които никога няма да забравя. Всички ученици бяха готови да ми помогнат, ако имах нужда за нещо.

2. Виктория Кирова – Най-много ме впечатли доброто отношение на домакините към учениците и учителите. Нивото на английски на децата бе различно, но винаги намирахме начин да се разберем. Полезни бяха дискусиите, които провеждахме по темите на проекта.

3. Йордан Терзов – По време на тази визита подобрих комуникативните и социалните си умения. Открих силните и слабите си страни. Учениците, в които се запознах бяха изключителни, с приветлив характер и съжалявам, че няма да ги видя скоро.


4. Николай Божков – Всичко, което се надявах в началото да видя и науча, се случи – видях и чух много неща за традициите в другите държави. С учениците от партньорските училища имаме еднакви интереси и забавления. Моите знания и умения бяха обогатени чрез разнообразните упражнения, дискусии и игри.

5. Десислава Димитрова – Първоначално изпитвах съмнения дали ще ми хареса, но впоследствие това се превърна в едно от най-хубавите преживявания в живота ми. Най-много ме впечатлиха хората, които бяха позитивни и готови да ти помогнат във всеки един момент.

6. Борислав Грънчаров – Мислех, че ще ми е скучно, но се оказа, че задачите, които трябваше да изпълняваме са много интересни. Впечатли ме красивата столица Лисабон, както и това, че всички ученици бяха дружелюбни и комуникативни.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визита в Румъния по проект за кариено развитие

 

Във втората визита по проект „Start up Your Career Successfully“, програма „Еразъм +“, която се проведе в гр. Рошиори де Веде, Румъния,   участваха 6 ученици и трима учители от СУ „Св. Паисий Хилендарски”, гр. Златица. Ана – Мария Луканова, Петър Петров, Владимира Пушкарова, Християн Божков, Пламена Питекова и Христиан Христов, водени от директора на училището – Нели Стефанова, заместник – директора Цветанка Гъркова и Донка Славчева – координатор на проекта.

 

 

  

 

Бизнес и предприемачество

Всички проектни дейности бяха обединени в темата за развитие на собствен бизнес и предприемачески умения.
Домакин бе професионалното училище „Ангел Салини”, в което около 600 ученици се обучават в направления като електротехника, мехатроника, икономика и др. Училището разполага с модерна база, оборудвана по европейски проекти.
Между визитите по проекта беше проведен онлайн курс по бизнес английски, а придобитите знания участниците демонстрираха по време на съвместните дейности и дискусии по темите „Как да избера моята работа?”, „Плюсовете и минусите на това да бъдеш предприемач”, „Как да развием бизнес за рециклиране”, „От ученик до успешен предприемач” и др. Работата в екип между ученици от различни държави, с различни виждания, даде възможност всеки един проблем да бъде разгледан възможно най-обстойно от всички страни. Често се сравняваха развитието на икономиките на самите държави и тенденциите за трудова мобилност, пред които е изправен Европейският съюз. Важна част от уъркшоповете бе учениците да покажат своите умения за презентиране на екипната работа.
Като част от програмата бе и посещението на местни фирми. Първата бе фабрика, където се шиеха висококачествени дрехи за световни марки като „ZARA”, “Bershka” и др. Участниците в проекта успяха да наблюдават целия процес от кроенето на дрехата до опаковането. Втората фирма бе „Tecsa” - турска компания, с изнесено производство в гр. Рошиори де Веде и една от най-големите в сладкарското производство, нагледен пример за трудова мобилност. В момента там се произвеждат и продават над 140 асортимента в 6 групи продукти. Дневното производство е над 20 000 кутии, като продукцията се изнася за Чехия, Испания, България и разбира се, магазините „Метро“ и „Лидл” в тези страни. Изключително впечатление ни направи автоматизираното модерно производство.
Работата в екип е водеща дейност в този проект. Учениците имаха възможност да участват в спортни занимания от футбол и зумба като към тях се присъединиха и ученици от други международни проекти от Чехия, Италия и Швеция.

 

 

 

 

(Не)познатата Румъния

Слънчева Румъния посрещна участниците от България, Испания и Португалия по проект „Start up Your Career Successfully!” от 23 до 27.04.2018г.
Вълненията за българския екип започнаха още с преминаването на река Дунав, което бе осъществено с ферибота Никопол – Турну Мъгуреле.
Град Рошиори де Веде, домакинът на нашата визита, се намира на 43 км от Турну Мъгуреле, в окръг Телеорман. С население от 28 600 души, той е известен като един от най-старите градове в страната. Забележителност на града, на близо два века, е сградата на Общината, която се отличава със свой собствен стил и архитектура. Сега Рошиори де Веде се гордее със своя облик на съвременен град с много фонтани и паркове.
Визитата бе открита в Дома на културата. На специално организирана пресконференция присъстваха кметът и заместник-кметът на града, директорът на училището, участниците на проекта и много граждани. Всяко едно училище-партньор презентира своята държава, училище и проектите, по които работи. Българското училище се похвали с 11 международни проекта (по време на визитата се получи радостната вест, че е спечелен още един проект), в които участие са взели 159 ученици и 86 учители.
Кметът на гр. Рошиори де Веде г-н Георге Киркиумару приветства присъстващите като им пожела ползотворна среща в Румъния. Ученици от всички училища в региона изнесоха музикална програма.
„Страните на Балканите споделят общи форми на живот” – Тези думи на Витгенщайн звучаха изключително актуално буквално всеки час. Румънските ученици подариха на своите гости по една мартеница. Оказа се, че този така познат в България обичай, който е част от нематериалното наследство, защитено от ЮНЕСКО, се среща и Румъния, и в Гърция. При посещението на Основното училище в гр. Добротещи, в което се изучава румънския фолклор, и което се гордее със създадения от учители и ученици музей на местния бит и традиции, установихме, че почти всички експонати са използвани в българския бит – като газени лампи, стан за килими, килими с чипровски шарки, ракли за дрехи и др. Учениците от всяка една държава трябваше да представят традиционен танц или песен. Португалските ученици посветиха своята песен за свободата на бабите и дядовците си, които са пострадали от фашизма. Испанските деца изпълниха фолклорен танц от родната си област Каталуния, а българските момчета и момичета се понесоха в ритъма на Правото хоро. Румънските ни домакини представиха танц, които приличаше на нашите хора…
Един ден посветихме и на столицата Букурещ, която расте не са с дни, а с часове. След като разгледахме „Музея на селото”, в който видяхме къщи от различни региони на страната, участвахме в уъркшоп, в който изработвахме цветя от царевични листа. Изключително интересен бе и Природонаучният музей с експозиция от животни от цял свят. И всичко това нямаше как да завърши без снимка пред Парламента – втората по големина сграда в света след Пентагона. Внушителният Парламент, построен по времето на Николае Чаушеску, свързан с много легенди и истории, наистина трябва да се види!

 

Впечатления на учениците

Ана – Мария Луканова – Много ме впечатли посещението на училището. Така научих повече за образователната система на Румъния. Учениците имат изключително уважително отношение към директора и своите учители. Аз подобрих моите знания и умения по английски език чрез всекидневната комуникация, уъркшоповете, в които участвах и от посещенията в местните фирми.
Петър Петров – Най-впечатляващото нещо за мен бяха традициите. Те много приличат на нашите. В уъркшоповете ние се научихме как да работим в екип с хора от различни страни, както и да говорим английски по-добре. Интересен беше и Природонаучният музей, който посетихме, където бяха показани огромен брой експонати на животни от цял свят.
Владимира Пушкарова – От моето посещение в Росиори де Веде най-много ме впечатли топлото посрещане, доброто отношение и цялостната организация на проекта от румънска страна. Също така румънските ученици имат възможността да практикуват това, което учат по време на учебния процес. Това значително помага за тяхното кариерно ориентиране в бъдеще.
Християн Божков – Едно от нещата, което ме впечатли истински е, че румънците имат традиции, подобни на нашите. Всички участници в проекта бяха много сърдечни и приятелски настроени. След тази визита аз определено мога да кажа, че съм по-търпелив и по-уверен в себе си.
Пламена Питекова - По време на визитата успях да практикувам английския си език в обикновен разговор с връстници и в среда, в която се изискват познания по бизнес английски. Имахме интересни работилници, в които всички успяхме не само да покажем креативност и знания, но и да научим нещо ново.
Христиан Христов – Много интересни бяха уъркшоповете и посещенията на различни фирми от местния бизнес. Срещите с другите ученици, различните дейности по проекта, както и комуникацията по английски език определено повлияха за моето професионално ориентиране, както и да се чувствам по-комфортно, когато общувам с други хора.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визита в Испания

От 1 до 5 октомври 2018 година екип от шест ученици и трима учители от СУ „Св. Паисий Хилендарски“ се включи в дейностите по проект „Start up Your Career Successfully!“ по програма „Еразъм+“ в град Балагер, Испания.
СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица e координатор на проекта, а партньори са Испания, Португалия и Румъния. Изпълнението на дейностите получи висока оценка от всички участници.

 

Предприемачество, бизнес идеи и … танци

 

 

Домакин на визитата беше училището партньор „Вердуна Балагер”. Основано през 1846 година, в него се обучават 860 ученици на възраст от една до 19 години и работят 60 педагогически специалисти. В училището има голям брой деца със специални образователни потребности и деца от различни религии и националности.
Разположено в сграда на четири етажа, училището разполага с плувен басейн, фитнес зала, сауна, две открити спортни площадки и една закрита, модерна театрална зала с 800 места. Учениците от гимназиалния етап се обучават в паралелки с икономически профил.
След като се запознахме с ръководството на училището и учениците, открихме и дейностите по проекта с Туристически панаир. Участниците от всяко училище партньор трябваше да представят продукти, забележителности и традиции, характерни за тяхната страна. Символичното първо място бе спечелено от нашия отбор - българският щанд бе най-богато зареден, а учениците използваха своите предприемачески умения, за да рекламират българските продукти и България. Пред щанда се изви и българското хоро, чиито стъпки научиха и каталунските деца. Панаирът бе посетен от почти всички учители и ученици от училището, от родители, от граждани.
И ако си мислите, че 17 часа е време за приключване на работния ден, не така бе в Балагер. Дейностите от работната част на проекта продължаваха вечер – лекции и интерактивни занимания, организирани от компания „Глобал Лейда”. Това е компания, която осигурява подкрепа, съпътствща младия предприемач в процеса на създаване собствен бизнес план. Ако вече имате бизнес и искате да растете, то специалистите ще ви помогнат да направите конкретни програми, за да го популяризирате и да бъдете по-конкурентоспособни. Нашият ментор - Горка Бартоломе работи заедно с учениците върху темите „Какво означава успехът в работата за всеки един от нас?” и „Какво означава „Управление на страха”?; Как се изготвя S.W.O.T анализ? и др.
Заедно с г - н Бартоломе и при следващите занимания учениците опознаваха тънкостите при създаване на своя персонален етикет, проучваха пазарното търсене и определянето на потребителите, които ще се възползват от услугите на нашите бъдещи млади предприемачи.
Учениците направиха своето CV (автобиография) по европейската рамкова бланка, а след това участваха в симулации за търсене на работа като бяха и в ролята на работодател, и на кандидат за дадена позиция. Те се учиха не само да комуникират на английски език, но и да умеят да представят своите силни страни.
Посетихме и Център за бизнес идеи в гр. Балагер. Запознахме се с млади предприемачи, които имат, търсят и прилагат иновативни бизнес идеи. Целта на центъра е да помага на младите хора при реализирането на нови проекти. Бяха изтъкнати силните страни на една компания, които осигуряват успешен бизнес.
Именно две такива компании посетихме в бизнес района около града. Едната бе основана от група младежи, започнали преди три години да ремонтират камиони в един гараж. Днес те имат голяма работилница за ремонт на камиони, двадесет и шест членен персонал и модерно оборудване. Другата компания бе „CUNIPIC”. Започнала като малък семеен бизнес през 2005г., днес тя е специализирана в отглеждането на домашни любимци и в производството на храна за тях. Компанията има пазари в Япония, Сингапур, цяла Европа, Америка.
В миналото основен поминък в Балагер е било промиването на златоносен пясък, което се е вадел от пясъка на река Сегер. Днес в града има музей на златото. Ние с гордост отбелязахме, че първата част от експозицията бе посветена на най-старото злато в света, открито в Некропола край Варна, България. Всички ние имахме възможност да опитаме да промием частици злато именно от пясъка на тази река и затворени в специални епруветки да ги донесем в Златица.
Учихме се да танцуваме пачата, салса, зумба, както и „сардиня” – традиционен каталунски танц. Така, завършвайки с танци, впечатлени от Балагер и Каталуния, се завърнахме, за да подготвим достойно и отлично последната визита в гр. Златица, България, която ще се проведе през последната седмица на март, следващата година.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Културна програма

Непокорна, независима, но топла във всяко едно отношение – именно така ни посрещна Каталуния, Испания. Такива са и хората.
Основните дейности по визитата се осъществяваха в гр. Балагер, който е разположен на около два часа път с кола от Барселона. Градът е с малко над 16 хиляди жители. Река Сегер го разделя на стара и нова част. Старата част с тесни и живописни улички, а новата – с жилищни блокове, магазини, училища. На върха на стара част гордо се извисява символът на града – църквата „Санта Мария”. Строежът ѝ е започнал през 14 в., но официално е осветена два века по-късно. По време на управлението на Франко и Гражданската война през 1936 - 1939г. тя е използвана за затвор.
Друга забележителност на Балагер е сградата на общината, построена преди два века в типичен за района стил. Посетихме я за да се срещнем с кмета на града г-н Джорди Игнаси Видал. В своето приветствие той ни пожела да се насладим на гостоприемството на каталунците. Г-н Видал отбеляза, че на 1 октомври се навършва една година от референдума, в който Каталуния е гласувала да бъде независима и въпреки резултатите, каталунците се чувстват свободни. Изтъкна че в гр. Балагер има християни, мюсюлмани и евреи и хората от тези религии живеят в мир, разбирателство и толерантност.
По време на срещата присъстваха и представители от Областния център за педагогически ресурси, които дадоха изключително висока оценка за проекта.
Макар и за малко, посетихме областния град Лейда - град е с население около140 хиляди жители, един от най-старите градове в Каталуния. Сред забележителностите на града са два големи замъка – „Замъкът на тамплиерите” и „Замъка”. Ние посетихме „Замъка“ – комплекс от няколко архитектурно ценни сгради като най-голяма е катедралата, построена в преходен стил между Римски стил и Готика. По време на Гражданската война катедралата е използвана за концентрационен лагер.
Вечерта в Лейда завърши с посещение на тренировка на кастелиерите или така наречените „Човешки кули”, които са традиция в Каталуния и са част от нематериалното богатство, включено в списъка на ЮНЕСКО за опазване на световното културно наследство. Кулата се формира на две фази. Първо, хората изграждат основата „пинята”, която е изключително важна, тъй като не само върху нея се гради кулата, но и смекчава удара, ако някои от участниците от по-горните етажи загуби равновесие. Изграждането е завършено, след като всички кастелиери са се изкачили на определените им места и последният (дете) се изкачва на върха, вдига едната си ръка отворена и след това слиза през другата страна на кулата. Ние наблюдавахме построяването на кули до 7 етажа в най-различни разновидности – само по един, двама или трима човека образуват етажите на кулата. Успешна се счита тази кула, чието изграждане и „разваляне” премине през пълна последователност. И едва тогава избухват аплодисментите.
Последният ден от нашето посещение бе посветен на Барселона - уникален, различен град. Качихме се на върха Монжуик и посетихме олимпийския стадион, който е направен за международното изложение в Барселона през 1929 г. и изцяло е променен за Олимпиадата през 1992 г. От високо успяхме да се насладим и на гледката на голямото пристанище с неговите три части – за търговски кораби, за круизни кораби и за яхти. Очарователната екскурзоводка Тина подробно ни разведе и разказа за екстериора на катедралата „Ла Саграда Фамилия” („Светото семейство”). Сградата има три фасади, които изобразяват раждането, живота и смъртта на Христос. Символът на Барселона е започнат през 1882 година по идея на каталунския книжар Бокабелла, но година по-късно е привлечен гениалният архитект Антонио Гауди. Гауди посвещава 40 години от живота си на този храм, но не успява да го завърши. След него всеки архитект прибавя нещо от себе си. И сега строителните работи по катедралата продължават. Причината е, че тя се строи само от дарения.
Успяхме да видим и друго произведение на Гауди – къщата „Батильо”, или както местните жители я наричат „Драконовата къща”, заради покрива, наподобяващ люспите на дракон.
Не е възможно посещение на Барселона без разходка по „Ла Рамбла”! Търговската улица, дълга повече от километър, изпъстрена с многобройни магазинчета, сергии, заведения и хиляди, хиляди туристи. Започва от площад „Каталуния” и завършва до паметника на Колумб и яхтеното пристанище.
Така и ще запомним Барселона и Каталуния – пъстра, разноцветна, топла и свободна!

Мнения на ученици

 

 1. Вельо Самарджиев – Винаги съм искал да посетя Испания и останах очарован. Град Балагер в много хубав. Всички хора са лъчезарни и приятни. Значително се подобриха познанията ми по английски език. Научих думи и изрази на другите езици от страните партньори.
  2. Ивайла Дуралиева – Всички дейности бяха развлекателни и същевременно полезни. Впечатли ме отношението на учениците един към друг - проявяваха уважение и бяха много задружни. Обогатих си познанията по икономика и кариерно ориентиране.
  3. Николай Иванов – Благодарение на този проект успях да подобря своите умения да общувам на английски език и най-вече да работя в екип. Научих важни и интересни неща за кариерното ориентиране, които ще ми бъдат в полза за моето бъдещо развитие.
  4. Гергана Кривиралчева – Град Балагер ме впечатли с това, че като цяло беше много спокоен и хубав. Обогатих си знанията по ИТ. По време на уъркшопа с интервюто за работа се отпуснах и се постарах да ме разбират и аз да ги разбирам , общувахме много с участниците от другите страни.
  5. Габриела Златанова – Посещението на Балагер ме запозна с традициите на други националности, техните навици и начин на живот. Нивото ми на комуникация на английски език стана по-високо благодарение на това кратко, но незабравимо преживяване.
  6. Николай Градинаров – Най-добри са ми впечатленията от хората в Балагер. Научих нови неща за първите стъпки в това да създадеш своя фирма, запознах се с дейността на различни малки компании. Най-големият плюс е, че всичко това минава през моите умения по английски език.

 

 Финалът......

От 25 до 29 март СУ „Св. Паисий Хилендарски“ беше домакин на финалната визита по проект „Start up Your Career Successfully”, програма Еразъм +. Важна част от проектните дейности беше запознаване на младите хора с дейността на Аурубис България и Дънди Прешъс Металс Челопеч - водещи компании в национален мащаб, пример за съвременна организация и управление.
В Аурубис младите хора бяха въведени в същността на металургичното производство и дейността на фирмата чрез презентация, а след това имаха възможност да добият представа за реалните размери на действащите съоръжения и технологичните решения чрез панорамна обиколка с автобус. Това накара участници от партньорските училища да възкликнат: „Никога не сме и предполагали, че толкова важна индустрия се намира близо до Златица. Едва сега си даваме сметка колко много неща, които ни заобикалят са направени от мед.”
В Дънди Прешъс Металс Челопеч за участниците в проекта също бяха подготвени изненади. След интересна презентация бяха организирани ролеви игри, в които младежите, освен че се забавляваха, научиха интересни факти за ключови за компанията професии и компетентностите, които трябва да притежаваш, за да ги упражняваш.