• 0728 66271 | 0728 66181
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Холистичното образование – една вдъхновяваща перспектива

     СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица използва активно възможностите на европейската програма Еразъм+ за квалификация на учители. Участието в обучителни курсове заедно с колеги от различни европейски страни е изключителна възможност за професионално развитие на учителите, за осмисляне европейското измерение на образованието и за усвояване на иновативни образователни технологии. След реализацията на два проекта за квалификация по програма Еразъм+ („Оценяването – възможност за повишаване образователните резултати на учениците“ и „Приобщаващото образование – мисия на СУ „Св. Паисий Хиленсарски“) училището спечели нов проект, който ще се реализира през учебната 2018/2019 година – „ Холистичното образование – една вдъхновяваща перспектива“.
Проектът е в съответствие със Стратегията за развитие на училището и е отговор на редица предизвикателства, които учителите срещат в ежедневната си работа : как да ориентират процеса на академична подготовка на учениците в посока психо-социално и емоционално развитие; как да преместят акцента от усвояване и възпроизвеждане на знания към формиране на умения, от фронтална работа към подкрепа за персонализирано учене и личностно развитие.
Основната цел на проекта „ Холистичното образование – една вдъхновяваща перспектива“ е да надградим досегашния си опит в контекста на нашите търсения за ориентиране на обучението към личностно развитие на учениците. Предвижда се участие на осем учители, които в екипи по двама ще участват в четири обучителни курса и ще усвоят нов опит за организация на училищното обучение в подкрепа на личностното развитие на учениците. Курсовете са организирани от водещи в Европа обучителни организации и ще се проведат във Флоренция и Стокхолм. След обученията участниците ще имат ангажимент през учебната 2018/2019 година да апробират методи за нов тип управление на класната стая и да фасилитират дейности за разпространение на придобития нов опит сред колегите.
Като основен резултат от реализацията на проекта очакваме учителите да повишат капацитета си за ефективен мениджмънт на класа в отговор на непрекъснато нарастващите изисквания към образованието.

 

 

„Eвропейско измерение на образованието – обучението на English Matters в Швеция“

Стокхолм, 23-29 септември, 2018 година

След няколкочасов полет на 22. септември се приземихме в един приказно красив град, ситуиран на множество острови и потънал в зеленина. Стокхолм ни очарова от пръв поглед – оживен, забързан и изключително дружелюбен. Ден по-късно започна нашият едноседмичен курс, чрез който трябваше да намерим отговор на въпросите как функционира шведската образователна система и какво я прави изключително успешна. Заинтересовани да разберат това бяха наши колеги от десет европейски страни, включително от страни с висок стандарт на живот и развити обществени системи. В рамките на курса се проведоха семинари, уъркшоп, дискусии, посещения на училища и емблематични за Швеция културно-исторически забележителности. По този начин организаторите на курса успяха да ни въвлекат изцяло в духа на Швеция и в контекста, в който функционира тяхната образователна система. Шведите имат изключително доверие към държавата и се гордеят със своята национална идентичност. В същото време са отворени за промени, продиктувани от съвременния начин на живот. Шведските училища са приобщаващи и чувствителни към потребностите на всяко дете. Атмосферата в тях е топла и приятелска. Между учители, ученици и родители има високо ниво на доверие и уважение. В училище се случва всичко – учениците усвояват знания, формират се като граждани, развиват умения за бъдеща реализация и благополучие. Специално място заема формирането на отношение към здравословен начин на живот и опазване на околната среда.
Участието на учители от десет европейски страни в обучението по програма Еразъм+ беше възможност да се дискутират перспективите пред съвременното образование в контекста на неговото европейско измерение.

Нели Стефанова - ръководител на проекта
Здравка Петрова – учител по английски език

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ХОЛИСТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ - ЕДНА ВДЪХНОВЯВАЩА ПЕРСПЕКТИВА", ЕРАЗЪМ+

 

   През 2018/2019 учебна година в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ град Златица се реализира проект „Холистичното образование – една вдъхновяваща перспектива“, по Еразъм +, насочен към повишаване квалификацията на учителите в три направления: усвояване на опит за нов тип взаимодействие в класната стая, усвояване на инструменти за развитие у учениците на новаторски идеи и творчески подход към ученето, организиране на позитивна класна стая.
През месеците септември и октомври шест учители от СУ „Св. Паисий Хилендарски“, в екипи по двама, участваха в три курса на обучителна организация Europass Teacher Academy в град Флоренция, Италия.

Участници: Хърватска, Полша, Испания, Унгария, България
Зад абревиетурата “4 C’s “ се крие смисълът и съвременните методи за формиране у учениците на четири ключови умения: комуникация, критично мислене, креативност и колаборация (взаимодействие в класната стая). Приоритизирането на необходимостта в училище да се развиват посочените умения е тясно свързано както с повишаване на образователните резултати, така и с възможностите за успешна последваща реализация. Възможността да усвоим широк спектър от практически похвати, които да помогнат да бъдем по-ефективни в тази насока, беше основният мотив за участието ни в курса.
Комуникацията и сътрудничеството са фундаментални житейски умения, които учениците могат да развиват в ежедневния си училищен опит. Именно в училище учениците могат да разберат, че работата в екип е изключително ценна, защото дава възможност на участниците взаимно да се допълват и да развиват силните си страни. Иновативните подходи за комуникация изцяло подкрепят визията за новата роля на учителя в обучителния процес - учителят не е само преподаващ, а ролеви модел, който насочва, съветва и предава добър опит. Добрите стимули за децата са предизвикателствата, наградите и положителната обратна връзка. Поощрението окуражава любопитството, толерантността и креативното мислене. Грубите грешки не се поправят с мъмрене и заплахи, а чрез търсене на първопричината. Учителят, в ролята на модератор, трябва да покаже и обясни защо грешката не бива да се допуска. Усвояването на нови техники за формиране на екипи, разпределение на роли и планиране на съвместната работа гарантират както активност и подобрена самооценка на учениците, така и ефективност при изпълнение на поставените задачи.
Специално място в мотивацията на новата генерация учащи трябва да се отделя на идеята за интегрирането на знанията с отговор на въпроса „защо ще ми е полезно в бъдеще”. В тази връзка критичното мислене се появява като стимул да превърнем учениците в активни учещи, а не пасивни реципиенти на информация. Детското въображение, от което понякога дори се страхуваме, също трябва да бъде стимулирано и насочвано, за да прерасне в нагласа за творчество. По време на обучението обогатихме познанията си с нови методи и подходи за развитие на критично мислене и креативност, използването на които, всъщност, съдейства и за поощряване на любопитството на учениците към опознаване на света, и за повишаване на увереността им в собствените сили.
Като портфолио на курса получихме материали и достъп до електронни ресурси, подкрепящи и вдъхновяващи съвременния учител в класната стая на 21. век.
Кина Буюклиева – зам.-директор УД
Невенка Джунакова – учител по английски език

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участници в обучението: Германия, Испания и България
Включването на новите технологии в преподаването прави уроците по-интересни и атрактивни и мотивира учениците. Всички знаем , че таблетите и смартфоните играят огромна роля в живота и ежедневието на днешните „дигитални“ деца. Затова все по-често търсим начини мобилните устройства да стават част от учебния процес.
Целта на нашето обучение във Флоренция беше да се запознаем с нови идеи как да използваме таблети и смартфони за обучение на учениците. Усвоихме интересни идеи за включване на ИКТ в процеса на обучение като средство за повишаване мотивацията за учене. Трейнърът Лоренцо Гаспари ни въведе в света на мобилните приложения, използвани за обучителни цели. Запознахме се с платформи, които предлагат готови ресурси в интернет или дават възможност за създаване от учителя на собствени продукти. Например в Padlet.com можеш да направиш работни листове за всеки урок буквално с няколко клика. Проучихме сайтове, които предоставят възможности на учениците за създаване на собствено видео и монтиране на нов звук върху него – дейности интересни и силно мотивиращи младите хора.
Мобилните приложения могат да бъдат изключително ценни за оценка на напредъка на всеки ученик, както и за формиране на умения за самооценка. Използването на flashcards /флашкарти - картончета, от едната страна, на които са написани думи, а на обратната – тяхното значение/ е често прилаган метод за усвояване на нови понятия. Дигиталните flashcards, които ние с помощта на смартфоните създаваме, пестят хартия, могат да съдържат изображения и аудио информация. Те позволяват оценяването да прилича на електронна игра, което намалява стреса от изпитването и ученикът вижда своя резултат веднага щом приключи теста. Методът е изключително подходяща за учене чужди езици.
Запознахме се и с приложения, които се използват в класната стая за забавно и ефективно ангажиране на вниманието. Например: на учениците се показва видеоклип под формата на караоке, но в текста има празни места, които те трябва да попълнят с думата, която чуват в песента. При успех получават точки или песента спира, за да напишат думата. Разработени са четири нива на сложност.
В контескта на българското образование всички споменати приложения могат да бъдат използвани като иновативни методи за преподаване и обучение. Те могат да се адаптират към нуждите на учениците от всички възрасти и променят коренно методите на преподаване в българското училище.
Даниела Самарджиева – главен учител
Лилия Груева – учител по английски език

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участници: Полша, Германия, Португалия, България и о-в Реюниън.
Основа за успешно обучение в съвременното училище е създаването на спокойна, приятна и подкрепяща атмосфера в класната стая. „Да обучаваш мозъка без да обучаваш сърцето - не е обучение въобще” казва Аристотел. Тази мисъл беше мото на курса, посветен на връзката между интелектуалното, психо-социалното и емоционалното развитие на учениците.
Позитивното образование е предизвикателство пред традиционното образование (базирано на задълбочена теоретична подготовка, но без отчитане спецификата на учениковата личност). Основната цел на Позитивното образование е благополучието и щастието на учениците в една холистична перспектива, както в класната стая, така и извън нея. Или, казано с други думи, усвояване на знания и умения за живот на младите хора, които да допринесат за тяхното благосъстояние – сега и за в бъдеще.
„Горчиви са корените на образованието, но сладки са плодовете му“ казва Аристотел и това и важи при преподаването в съвременния свят, където новото поколение ученици трябва да бъдат мотивирани да учат, за да бъдат можещи и полезни на себе си и обществото. Мотивацията на младите хора за учене трябва да бъде основана върху поставяне на теми и въпроси, които касаят истинския живот. Мотивацията им за учене трябва да се гради преди всичко върху тяхното усещане за собствена значимост, отговорност и ангажираност.
Позитивната психология ни учи да се фокусираме върху силните страни на учениците, върху тяхното развитие. Тя ни учи не как да останем слепи за проблемите, а как да продължим въпреки тях. За да бъдеш успешен - трябва да си щастлив, за да си щастлив -трябва да бъдеш успешен, което значи да си ангажиран, да си полезен, да работиш заедно с останалите, защото щастието е тогава, когато не се фокусираш само върху себе си. Всичко това се съдържа в Майндфулнес – метод, съвсем нов в европейския свят, който има за цел да направи учениците по-спокойни, търсещи и вярващи в собствените си възможности.
По време на курса бяхме запознати с разнообразни методи за фокусиране на вниманието към настоящия момент и овладяхме техники за съчатаване на когнитивни и емоционални елементи в процеса на обучение, за поставяне, планиране и постигане на цели, за релаксация. Всичко това ще допринесе процесът на обучение да бъде съпътстван от положителни емоции, което със сигурност ще го направи по-ефективен, защото академичните знания, емоционалната интелигентност и щастието в модерното училище трябва да вървят ръка за ръка.
Аделина Павлова – главен учител
Мария Велчева – учител по английски език

 

2019HolObraz plaket

 

НАГРАДА НА СУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ СЪС СЕРТИФИКАТ ЗА ЦЯЛОСТНО КАЧЕСТВЕНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ+

На 06.12.2019г. в Интер експо център, гр. София Центърът за развитие на човешките ресурси /ЦРЧР/, по случай  своя 20 годишен юбилей, организира конференция с участието на г-жа Мария Габриел – Еврокомисар по иновациите и младежта, г-н Красимир Вълчев – Министър на образованието и науката, г-н Красен Кралев – министър на младежта и спорта, г-жа Янка Такева – Председател на Синдиката на българските учители, зам.-министри. На събитието бше отчетена де2019HolObraz Neliйността до момента и бяха споделени идеи за бъдещото развитие на организицията: утвърждаване на програмата като възможност за развитие и успешна реализация на пазара на труда, увеличаване броя на участниците в мобилностите и тяхната продължителност.

На специална ц2019HolObraz AdiNeliеремония бяха наградени организации, отличени със сертификат за качество по Програма Еразъм +.  СУ „Св. Паисий Хилендарски“, гр. Златица беше единственото училище от София област сред наградените. Училището получи Плакет и Сертификат за Цялостно качествено изпълнение на проекта по Програма Еразъм +, Ключова дейност 1,  „Холистичното образование – една вдъхновяваща перспектива“. Наградата връчи г-жа Янка Такева. На церемонията по награждаване присъстваха г-жа Нели Стефанова – автор и ръководител на проекта и г-жа Аделина Павлова – Вр.И.Д. Директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“.