• 0728 66271 | 0728 66181
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.


 

ИНОВАТИВЕН ПОДХОД  КЪМ ОЦЕНЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

  

   Учителите, участващи в проекта „Оценяването – възможност за повишаване образователните резултати на учениците“, Програма Еразъм + , усвоиха нова информация  за същността на оценяването и разнообразните функции на оценката. Разширявайки знанията си те развиха умения за използване на класически и алтернативни форми и методи за оценяване, чрез които не само се констатират резултати, но се проследява и напредъкът на всеки ученик. Усвоявайки богат арсенал от методи за оценяване, учителите ефективно ще ги  съчетават в зависимост от спецификата на учебното съдържание и  предпочитания от ученика стил на учене. Разширените знания  на учителите за същността на оценяването и придобитите умения да използват оценката като възможност за подобряване образователните резултати на учениците, ще им позволят  да взимат адекватни решения за  организиране на ефективен процес на обучение.

   Групирани в три екипа, вдъхновени от наблюдавани практики в партньорските училища в Словакия, Чехия, Италия и Холандия,  участниците в проекта се фокусираха върху същността и стратегиите за развитие на три важни умения у учениците. Те се запознаха детайлно с няколко форми за оценяване на учениците, които дават възможност за проследяване степента на развитие на уменията и напредъка на учениците – автентично оценяване, електронно ученическо портфолио и 360 градуса обратна връзка. Д. Самарджиева, Здр. Петрова и Ем. Микова проучиха възможности за развитие на емоционална интелигентност у учениците, като важно умение, което подпомага изграждането на удовлетворяващи взаимоотношения и влияе пряко върху мотивацията за развитие. За улеснение на учителите те подбраха набор от задачи, казуси и ролеви игри, приложими за различни възрастови групи. А. Павлова, М. Радунчева и Р. Серафимова работиха за систематизиране на инструментариум за диагностика и развитие на умението за работа в екип, при което се осъществява учене чрез сътрудничество и взаимодействие. Специално разработени въпросници създават възможност на учениците да осъзнаят екипната работа като взаимно подпомагане, лична отговорност и рефлексия с цел подобряване работата в групата. Н. Стефанова, К.Буюклиева и Л. Темелкова разработиха критерии за оценяване напредъка на ученици при развитие на умението за учене. Те ще предоставят на учителите препоръчителни форми за работа върху три важни елемента на умението за учене: определяне на стила на учене и възможности за стилово приспособяване; стратегии за развитие на умение за организиране на информация; дидактически задачи за развитие на умение за запаметяване и използване на информация.    

   Като резултат от реализацията на проекта се предвижда обогатяване на практиката за оценяване на учениците в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ чрез апробиране на нови техники. Така ще се постигне въздействие върху целия педагогически екип, което ще допринесе за повишаване ефективността на оценяването и неговата роля за прогреса на всеки ученик, т. е. оценяването ще се превърне в инструмент за повишаване качеството на образование.

 

                                                                        Нели Стефанова – ръководител на проекта

 

 

 

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като официална позиция на Националната агенция или Комисията.Училищата в Италия, Словакия, Чехия и Холандия през погледа на учители
от СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ град Златица


От 03.04 до 09.04.2016 година се проведоха визитите по проект  „Оценяването – възможност за повишаване образователните резултати на учениците“, програма „Еразъм+“ на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“  град Златица. Девет учители, разпределени по групи, посетиха партньорските училища в Италия, Словакия, Холандия и Чехия, където наблюдаваха практиката на оценяване в следните аспекти: методология и техники на оценяване в класната стая; оценяването – инструмент за измерване прогреса на учениците; нетрадиционното оценяване; информационните технологии като средство за обратна връзка, оценяване и самооценяване.

 Предстои изработване на портфолио с разнообразни инструменти за оценяване.
 

 

                       Визита в Римини, Италия

                   /Аделина Павлова и Мария Радунчева/

Най-впечатляващото в образователната система на Италия е уникалният  начин, по който се съчетават традиционни, доказали се във времето, методи на преподаване с модерните технологии – във всяка класна стая до интерактивната дъска стои и черна дъска с тебешир.

Учениците  отиват на училище  мотивирани, с ясното  съзнание,  че знанията са им необходими, за да бъдат успешни и конкурентноспособни на пазара на труда.  Взаимоотношенията  между всички страни, ангажирани с учебния процес са толерантни,  няма стрес,  напрежение и отегчение нито по лицата на учениците, нито на учителите. 

Установени са  правила, които всички спазват:  ученикът не напуска сградата на училището;  всяко отсъствие е със знанието на родителя, който се подписва за това; ако трябва ученик да си тръгне по-рано от училище, това се случва в присъствието на родител и се удостоверява  с подпис. Оценяването е от 0 до 10, като резултат над 6 се смята за положителен. Оценка 10 се поставя най-често в последния гимназиален клас и то на ученици, които работят допълнително или  както казват  „знаят повече от учителя“.
 

Доброто партньорство – гаранция за успех 

                              
  Визита в Прешов, Словакия

                                 /Кина Буюклиева и Здравка Петрова/

Посещението  ни в професионалната гимназия по бизнес в град Прешов , Словакия беше изключително полезно и интересно. 

Наблюдаването на различни методи и техники на преподаване и оценяване ни позволи да си направим равносметка, че образователните системи на Словакия и България са много близки и ни дава самочувствие, че в нашето училище учителите и учениците са на много добро ниво.

Разбира се, посетихме часове, в които имахме възможност да видим нови, нетрадиционни методи и похвати на преподаване, оценяване и самооценяване,  които с радост ще пренесем  в работата си. Надяваме се и ние да сме били полезни на колегите от Словакия  с наши идеи и да сме допринесли за бъдещи контакти и сътрудничество по нови проекти.


В часовете по бизнес всеки получава индивидуална задача

                               

Визита в Мост, Чехия

           /Нели Стефанова, Даниела Самарджиева, Румяна Серафимова/

Непринуденост, сърдечност, дух на приятелство и споделяне – това са само част от щрихите , с които бихме  могли  да нарисуваме  картината на работната  визита в град Мост, Чехия.

Участието  в този проект ни даде  възможност да наблюдаваме разнообразни техники на оценяване и самооценяване. 


 Предпочитан метод е работата по групи, особено в часовете за обобщение и затвърдяване на знанията. В учебния процес  често  се използва  индивидуалният подход, който дава  възможност на учителя  да подкрепи всеки ученик за успешно изпълнение поставената задача. Натрупаният опит  при визитата ще бъде полезен за нас  и колегите ни от СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с цел обогатяване на използваните методи за оценяване и подобряване на образователните резултати на учениците.

   
 
Час по английски език – работа по групи                 


Визита в Ротердам, Холандия

                                 /Емилия Тодорова, Людмила Темелкова/

В началото на април имахме възможност да се запознаем с образователната система на Холандия. Посещението ни премина в ежедневни срещи с учители и ученици от „Penta college“ гр. Ротердам. Наблюдавахме интересни методи на преподаване и оценяване. Участвахме в различни виртуални работни симулации. Почувствахме атмосферата на добронамереност и взаимност от страна на холандските ни колеги. В холандското училище всяка година учениците се  разделят в групи не по възраст, а в зависимост от степента  на усвояване на материала. Предпочитан метод на оценяване е чрез тестове. Логическото мислене се стимулира чрез  задаване на казуси по актуални проблеми, свързани с използване на знания от няколко учебни дисциплини.

                Важно е да отбележим, че и нашият опит като знания, умения, методи и използване на интерактивни техники не отстъпва на този на колегите ни в „Penta college“.         


       Интерактивните методи на преподаване – предпочитани и в Холандия, и в България 

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като официална позиция на Националната агенция или Комисията.Мултикултурна Европа

     На 17 март в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ град Златица се проведоха работни ателиета на   тема „Мултикултурна Европа“, в които взеха участие ученици от 10. клас и учители. Събитието е част от дейностите по проект „Оценяването – възможност за подобряване образователните резултати на учениците“ - програма Еразъм +.

   Акцент  на обсъжданията беше необходимостта от стимулиране на нагласи за опознаване и признаване на културното многообразие на Европа и ролята на междукултурния диалог за развитие на европейската общност.

В първото работно ателие всички участници, разделени на групи, анализираха публицистични и популярни текстове, които защитават като успешен или отричат мутикултурния модел, по който е изграден Европейският съюз.
     След това всяка група излъчи по един  представител, който се включи в обща дискусия по метода „Аквариум” на тема „Можем ли да бъдем граждани на мултукултурна Европа?” Част от участниците в дискусията защитиха тезата, че в
 ЕС всяка страна влиза с националната си идентичност и това създава многообразието, на което се гради единството на Обединена Европа. Имаше и аргументи в подкрепа на тезата, че в рамките на ЕС националната идентичност се губи. От вниманието на дискутиращите не убягна и актуалната тема за бежанците и разглеждането на мултикултурността в контекста на протичащите процеси на имиграция. Участниците изтъкнаха, че успоредно със запазване на националната идентичност, хората в ЕС трябва да се обединят около общи ценности като свобода, право на живот, равенство на половете и др.

    След оспорвания дебат групата продължи работата си във второто работно ателие  „Какво можем да направим, за да бъдем по-толерантни и да приемаме различията между хората?”.  Екип от десетокласници представи резултатите от свое предварително проучване по темата сред  връстници от региона. Резултатите от анализа, представени чрез мултимедийна презентация показват, че според младите хора толерантността е въпрос на възпитание и разбиране, но приемането на различията не трябва да бъде на всяка цена. Чрез разговори и изслушване много от проблемите в общуването между хората могат да бъдат разрешени.

 Тема на третото работно ателие  бяха обсъжданията по въпроса „Как можем да противодействаме на негативни прояви като расизъм и дискриминация?”. Предварително проучване на ученици,  ориентирано към граждани на Софийска област над 19 години, доказа че хората имат мнение по обсъжданите въпроси. 

Те смятат, че са необходими не думи, а реални действия в тази насока. Според анкетираните основните начини за противодействие на проявите на расизъм и дискриминация са приемането на  нови и стриктни закони, а в ученическа възраст – с подходящи акценти в образованието и разпространение на въздействащи видеа с позитивни примери. Интерес предизвика и краткото филмче за расизма, което учениците сами бяха озвучили.

Качеството на мултимедийните презентации и начинът на представяне бяха оценени  чрез специални карти.

Темите и задачите провокираха дискусии и след края на работните ателиета.


Перспективи за развитие на българското образование
като условие за европейско включване
 

В СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица се проведе дискусия на тема „Перспективи за развитие на българското образование като условие за европейско включване“. Събитието е свързано с реализацията на  дейностите по проект „Оценяването – възможност за подобряване на образователните резултати на учениците“ по програма „Еразъм +“. Ръководителят на проекта Нели Стефанова представи  модератора на дискусията  г-жа Мария Гайдарова, която е председател на Световен образователен форум България.

    

 Въведение в темата  г-жа  Гайдарова направи с кратко представяне на  дейността на Световния образователен форум в България и основните приоритети за развитие на образованието, формулирани в Стратегия 2020. Във фокуса на вниманието тя постави   някои от основните проблеми на българското образование: създаване на култура  на позитивно общуване в подкрепа на личностното развитие на всеки ученик;  мотивиране на учениците за високи постижения; преформулиране на целите в контекста на обществените очаквания и  икономически реалности.

   За разрешаване на посочените проблеми г-жа Гайдарова очерта посоките на развитие на съвременното училище: осигуряване на равен достъп до образование, разгръщане на творчество и иновации, формиране у учениците на социални умения, гражданска позиция и нагласи за учене през целия живот. Тя изтъкна, че съвременните деца са готови да бъдат откриватели, изследователи и творци, тъй като имат лесен достъп до различни източници на информация. За разгръщане на техния потенциал се нуждаят от приемане, любов и увяжение. Всичко това изисква нов дизайн на учебната среда и преди всичко нов тип взаимодействие между учители и ученици. Фронталната работа се заменя с групова и индивидуална. Планирането на урока трябва да се фокусира върху организиране и ръководене на самостоятелното учене, върху представяне и обработка на получените резултати с цел гарантиране напредъка на всяко дете. В хода на дискусията бяха коментирани различни инструменти за съвременно образование, чрез които в класната стая могат да бъдат удовлетворени различ

ни стилове на учене: учене в и чрез опита, контекстно учене, учене чрез сътрудничество и взаимодействие, самостоятелно учене, проектнобазирано обучение. Бяха споделени добри практики за интегриране на информационните технологии както в процеса на усвояване на знания и умения, така и в процеса на оценяване на учениците.

 

Г-жа Гайдарова беше впечатлена от опита на учителите и отправи покана  СОУ “Св. Паисий Хилендарски“ да сподели своите постижения  през месец юни в гр. Пловдив на семинар, организиран от Световен образовател форум България по проект Иновативни училища.   

 

Екипът за управление на проекта Нели Стефанова – директор на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“, Цветанка Гъркова и Кина Буюклиева – пом. директори

 


СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ и при никакви обстоятелства той не може да се приеме като официална позиция на Националната агенция или Комисията.


*********************************************************
Европейско измерение на учителската квалификация чрез програма „Еразъм +“

 

     От месец септември 2015 г. в  СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица започна реализация на дейностите по проект „Оценяването – възможност за подобряване на образователните резултати на учениците“ по програма „Еразъм +“.  Партньори по проекта са училища от Словакия, Чехия, Италия и Холандия.

    През последните години протичат интензивни процеси на синхронизиране  на българското образование с европейските стандарти. Образованието и обучението играят основополагаща роля за постигане целите на  „Европа 2020“,  като дават уменията и компетентностите, от които се нуждаят европейската икономика и европейската общност. Назрява необходимостта от сътрудничество между училищата в рамките на Европейския съюз. В европейския план за развитие на СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ системата за оценяване на учениците е посочена като една от основните сфери, които се нуждаят от подобрение. По проекта се предвижда осем учители да наблюдават практиката за оценяване в европейски страни с ефективна образователна система  -  успешни  училищни политики за стимулиране на ученето и повишаване на образователните резултати на учениците. Учителите от партниращите училища ще демонстрират разнообразни техники на оценяване, включително „нетрадиционно“ оценяване / оценяване в процеса на неформални наблюдения, оценяване на ученически работи, оценяване на работа по проекти/. Ще се извършат наблюдения и върху възможностите за оценяване и самооценяване чрез тестове.  След осъществяване на мобилностите  учителите, участници в проекта  ще извършат дейности по идентифициране на добри практики, приложими в българското училище и ще споделят новите умения в областта на оценяването  с всички членове на педагогическия екип в СОУ „Св. Паисий Хилендарски“.

     С придобития опит ще се преодолеят редица ограничения и трудности, които съпровождат практиките на оценяване в българското училище. Учителят ще може да взима важни решения по отношение организацията на учебния процес и да гарантира по най-добър начин напредъка на всяко дете.

 

СОУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или  Министерството на образованието и науката.