• 0728 66271 | 0728 66181
  • Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Проект „Твоят час“ инструмент за осигуряване подкрепа за личностно развитие на учениците

От 08.11.2016 г. в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица стартираха дейностите по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Директен бенефициент по проекта е МОН. Дейностите са инструмент за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на учениците и са ориентирани в две посоки: преодоляване на дефицити в общообразователната подготовка и развитие на интересите. Своевременното идентифициране на обучителните затруднения и тяхното преодоляване е изключително важно като превантивна мярка срещу ранното отпадане от училище. В СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица са сформирани 8 групи за повишаване образователните постижения на ученици 1.-5. клас, които включват общо 54 ученици. Идеята е всяко дете да получи индивидуална подкрепа според своите потребности за успешно училищно образование. Работата в малки групи позволява индивидуализиран подход и е предпоставка за личностно ориентиран учебен процес. В другата дейност – занимания по интереси са сформирани 15 групи с общо 208 ученици. При определяне на групите за занимания по интереси са отчетени личните предпочитания на учениците. Работата в групите обхваща различни тематични направления в областта на науката, изкуството и спорта.

При реализацията на проекта изключително важно е отношението и участието на родителите. Съгласно действащия Закон за предучилищно и училищно образование родителите са част от образователния процес и имат изключителна роля за осигуряване на най-добри условия за личностно развитие на децата си. В тази връзка е сформиран съвет „Твоят час“ с участието на родителите и в програмата на всяка група е заложена възможност за пряко участие на родители в реализацията на дейностите.

Като основен резултат от реализацията на проекта очакваме да се повиши мотивацията на учениците за учебна дейност, да се повишат образователните им постижения и да се подобри комуникацията на училището с родителите.

 „Твоят час“ в подкрепа и развитие на дидиталните компетентности

В началото на учебната година стартира проект на МОН „Твоят час“ по оперативна програма на ЕС „Наука и обазование за интелигентен разтеж“. Негова главна цел е развитие на способностите на учениците и  създаване на възможности за изява на всяко дете. С помощта на анкета бяха проучени интересите на учениците и беше сформирана групата по Информационни технологии. В учебната програма заедно с уроците по компютърна графика и Photoshop бяха предвидени екскурзия до Политехническия музей в гр. София и конферентна връзка със софийския офис на Ubisoft -  френска компания за производство и разпространение на компютърни и видео игри, базирана в Париж.  Разговорът с водещи програмисти на фирмата беше интересен и мотивиращ за учениците. Те зададоха много въпроси, свързани с технологията за създаване на компютърните игри.

Интересите към фотографията и редактирането на изображения дадоха възможност на учениците от групата по ИТ да заснемат десетки кадри от училищни празници и състезания. Най-добрите снимки са публикувани в сайта на училището и излъчени в емисии на Средногорие медия. Незабравими спомени за ученици, учители и родители ще останат заснетите кадри от изпращането на випуск 2017 в двора на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ и празничното шествие на 24 май.

За да станат резултатите от обучението достояние на местната общност на 9 юни 2017г. се проведе публична изява на групата по ИТ  на тема „Аз знам, аз мога”. Пред съученици, учители и родители, учениците решаваха тест в платформата Moodle и демонстрираха придобити от тях дигитални умения. Даниела Самарджиева - ръководител на групата беше подготвила анкета за обратна връзка. Отзивите на учениците бяха положителни, като анкетата остава отворена за препоръки и от родителите. Нели Стефанова – директор на  СУ „Св. Паисий Хилендарски” поздрави учениците за постигнатите резултати и им пожела още по-високи постижения в сферата на информационните технологии. Магдалена Иванова – кмет на Община Златица връчи грамоти на учениците и ги насърчи за още по-активно овладяване на нови програмни продукти. Присъстващите разгледаха портфолиото и фейсбук страницата на групата, където се запознаха с интересни моменти от училищния живот и най-добрите постижения на учениците. 

През следващата учебна година се предвижда програмата „Твоят час“  да продължи. Това ще даде възможност на учениците за още по-задълбочено изучаване на допълнителен софтуер, който не е включен в учебната програма, но има широко приложение (AutoCAD и др.) Когато има повишен интерес от страна на учениците,  ръководството на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ подкрепя техния интелигентен растеж.

 

Ръководител на групата:

Даниела Самарджиева 

 

Нели Стефанова – директор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ гр. Златица
                                                                  **********************

Група по проект „Твоят час“

Ръководител

Аз обичам математиката

Аделина Иванова Павлова

Математика за всички

Анета Иванова Панова

Биологията наука за живота

Богдана Иванова Николова

Информационни технологии

Даниела Христова Самарджиева

Speaking Club - Board Games and movies

Деница Красимирова Комбишкова

Богатството на моя роден език

Десислава Цветкова Нягулова

Български език и литература - успешна матура

Диляна Иванова Дилова

Моите ценности, нашите ценности

Донка Веселинова Славчева

Аз обичам географията

Емилия Йорданова Самарджиева

Радостта от движението

Йорданка Добрева Ненова

Писането - лесно и забавно

Лили Андреева Илиева

Математика в моят дом и в моето семейство

Людмила Атанасова Темелкова

Повече математика – по-добри резултати

Маргарита Костадинова Хаинова

Чуждите езици - много ключове към множествената интелигентност

Невенка Николова Джунакова

Секция футбол

Николай Иванов Серафимов

Магията на буквите

Павлина Добрева Георгиева

Смятането - лесно и забвно

Павлина Станева Зайкова

Уча се да пиша вярно

Павлина Станева Зайкова

Арт ателие "Сръчни ръце

Румяна Иванова Серафимова

Арт работилница

Румяна Иванова Серафимова

Богатството на моя роден език

Тинка Петрова Бачева

Писането - лесно и забавно

Тинка Петрова Бачева

Мажоретен състав

Тодор Стоименов Цачев

**********************

 

На 20.01.2017 г. групата ,,Математика за всички” към СУ,,Св.Паисий Хилендарски” гр.Златица проведе първата си публична изява ,,Математиката – полезна и интересна” по проект ,,Твоят час”. Тя премина под формата  на математическо състезание. Два отбора с много ентусиазъм и желание за победа решаваха интересни логически задачи, намираха координатите на точки в координатна система, построяваха магически квадрати, намираха дължина на окръжност и лице на кръг, решаваха математическа кръстословица. Учениците демонстрираха  много знания, наблюдателност и съобразителност.

Състезанието се превърна  в истински празник на математиката.
Отново беше доказано, че математиката е не само полезна, но и интересна.

 Анета Панова – Ръководител на  група ,,Математика за всички”

 

 

 

 

 

„Твоят час“ в СУ „Св. Паисий Хилендарски” гр.Златица – няколко месеца след старта на проекта

На 02.02.2017 г. се проведе първата публична изява на групата за занимания по интереси „Биологията – наука за живота“ с ръководител Богдана Николова на тема: „Здравословен начин на живот”. Събитието започна с попълване от присъстващите на анкетна карта „Какво е Вашето мено от сутринта до 14 часа?”. Екип от ученици направи анализ на данните и уточни процента на здравословно и нездравословно хранещите се от анкетираните. В 10-минутен видеоклип припомниха най-важните „Правила за здравословен начин на живот”. След това ученици от 9., 10. и 11. клас презентираха своите проекти  на тема  „Значение на рибите, птиците и бозайниците за здравословния начин на живот“. Освен отлични презентаторски умения, бъдещите биолози показаха и умения за работа в екип. Всеки гост на събитието получи брошура, чрез която да направи съпричастно към темата и своето семейство.

На 2 март 2017 г. участниците от „Секция ФУТБОЛ“ с ръководител Николай Серафимов се включиха в състезателни игри по футбол. Срещите преминаха при голям интерес и удовлетвориха очакванията на многобройната публика. На терена участниците в проекта показаха своя напредък в техническата и тактическа подготовка, голямо желание за изява, умения за работа в екип, отлично познаване на правилата на играта и стриктното  спазване на духа на честната игра -„феър плей“.

На 28 март 2017 г. се проведе публична изява на група „Радостта от движението” с ръководител Йорданка Ненова на тема „Фитнес хранене и хранителен режим”. Участниците в групата дискутираха върху основните хранителни съвети при спортуване, основните хранителни вещества и правилното съотношение между тях в хранителния режим, вредата от гладуването. Представени бяха рецепти на прости ястия приготвяни лично от участниците и ефекта, който оказват върху здравословното състояние на подрастващите. Участниците в групата изпълниха комплекс за изправителна гимнастика с тояжки, който може да бъде практикуван при домашни условия.

 

Антека за проучване на интереси и нагласи на учениците

 

Данни за публичните изяви
През месец април групата Математиката в моя дом и моето семейство проведе две публични изяви. На 18 април – състезание „Колко знам и мога“ и на 25 април изява на тема „Забавна математика в различни игри“. Основна цел на събитията бе учениците освен да покажат своите знания и умения, но и да разберат, че учението има и забавна страна. Колкото повече познания за света, за дома, за хората имат, толкова по-успешно се вписват със собствени идеи и ресурси в живота. Целият комплект от игри в областта „Забавна математика“ оказва влияние върху формиране на творческо въображение у учениците. Александра Бачева и Атанаска Атанасова показаха с етюд „виртуален ремонт“ у дома. Всички демонстрираха придобитите знания и умения чрез решаване на логически, геометрични и практически задачи. Атмосферата беше приятна и непринудена. Присъстваха родители, класният ръководител, учители.

На 18.04.2017г. от 15.30 ч., в парка до СУ „Св. Паисий Хилендарски“, се проведе публично събитие на група „Радостта от движението”, на тема „Упражнения на открито. Закаляване.” Гости на събитието бяха ученици и представители на Училищното настоятелство, а водещ Катрин Ранчева.
Основна цел на събитието бе формиране на умения за здравословен начин на живат. Заниманията на открито не само ваят фигура, но подобряват настроението и самочувствието на спортуващите. Участниците в групата демонстрираха десет лесни и практични упражнения за стягане мускулите на цялото тяло – загряване, странични подскоци, прикляквания от ръба на пейка, лицеви опори на пейка, балансирано ходене по тясна повърхност, странични повдигания на краката и други. Упражненията физически и емоционално подействаха и ободриха участниците.
Спортуване и игри в паркови , планински и горски площи на чист въздух задължително трябва да се практикуват ежеседмично от подрастващите, за да бъдат калени и здрави, се убедиха всички участници.

Аделина Павлова

 

"Африка- природа, история, хора и ......още нещо"

На 05.06.2017г. се състоя състезание между отбори от 5 клас на тема "Африка- природа, история, хора и ......още нещо". Материалите за състезанието бяха подготвени от групата по интереси "Аз обичам географията". Те участваха в състезанието като водещи и жури, напътстваха малките ученици по време на 5-те кръга, отправиха занимателни въпроси  към гостите на състезанието, презентираха рекордите на Африка. Изявата на групата беше посетена от родители, директор и помощник директор, учители, ученици от 5 клас. Съзтезанието има интердисциплинарен подход и помогна на учениците от 5 клас да обобщат и затвърдят знанията си по история и география, да усъвършенстват уменията си по ИТ и изобразително изкуство.


                                                                    

 

Богатството на моя език

На 08.06.2017 г. групата за преодоляване на обучителни затруднения «Богатството на моя език» при СУ «Св. Паисий Хилендарски», гр. Златица с ръководител Десислава Нягулова проведе публична изява по проект «Твоят час» на тема «Зимата, пролетта и детето» от Елисавета Багряна. Гости на занятието бяха г-жа Кина Буюклиева - помощник директор, г-жа Аделина Павлова – главен учител, г-жа Добринка Висариева – завеждащ «Социални дейности» в община Златица и учители от начален етап в училището. Занятието имаше за цел децата да се запознаят с текста, да открият героите в него и да ги опишат.
То премина изключително емоционално. Учениците с желание разказваха за всеки от сезоните и успешно осъществиха междупредметни връзки, описвайки зимата и пролетта. Като се опираха на своя личен опит и начина, по който самите те възприемат отделните сезони, с лекота анализираха думите на детето. В края на занятието всеки от тях имаше за задача с няколко изречения да опише зимата и пролетта и да нарисува зимен и пролетен пейзаж. И тази задача беше изпълнена успешно – описаното с думи бе нарисувано с моливи.
Гостите на публичната изява бяха приятно изненадани от активността на учениците по време на занятието. Те дадоха висока оценка за голямото желание и проявеното усърдие, с което работиха децата в изпълнение на поставените задачи.

 Публични изяви

Последната публична дейност на групата по интереси "Моите ценности, нашите ценности", се проведе в СУ "Св. П. Хилендарски" като част от отбелязването на 9 май – Денят на Европа.Освен учениците от групата, присъстваха и ученици от 10.а клас. Всички присъстващи участваха в ролева игра и работиха по индивидуални работни листове, посветени на европейските ценности като дискутираха върху важните за всеки един ценности и поведението, което те изискват. Интересен бе моментът за обсъждането на различията в неформалните правила за общуване между различните култури и народи.

 

През месец май групата по интереси „Мажоретен състав" на СУ "Св. Паисий Хилендарски“ имаше две публични изяви. На 15 май, заедно с Марчинг бенд "Marching Stars", мажоретният състав участва в церемонията по изпращане на абитуриентите от Випуск 2017. Бяха изпълнени репетираните през обучителния период танци. Създаде се тържествено настроение и зрелостниците се развълнуваха още повече. На 24 май мажоретния състав, съвместно с Марчинг бенд "Marching Stars", участва в тържественото шествие по случай Деня на славянската писменост и българската просвета и култура. След кратка церемония в двора на училището мажоретния състав, заедно с училищните знаменосци, поведоха събралото се множество в празнично шествие по определен маршрут. След пристигане пред читалище "Хр. Смирненски", под бурните аплодисменти на публиката, бяха изпълнени изучаваните по проекта „Твоят час“ танци. И двете събития бяха посетени, освен от учителите и учениците в СУ „Св. Паисий Хилендарски“ от много граждани, представители на Община Златица и местните медии.

 

 


Във връзка с Деня на българския спорт на 18.05.2017 г., в двора на СУ "Св. П. Хилендарски", се проведоха демонстративни и междуучилищни състезателни игри по футбол, организирани от групата по интереси "Секция футбол". В турнира участваха отбори от СУ "Св. П. Хилендарски" - гр. Златица IX-XI клас и от ЧПГО Челопеч. На публичното събитието присъстваха учители от двете училища и значителен брой ученици, които бяха емоционална и компетентна публика. Състезателите показаха футболни умения, спортсменско поведение, умения за работа в екип.

 

На 04.05.2017г. в СУ "Свети Паисий Хилендарски" гр. Златица се проведе публична изява на учениците от групата "Чуждите езици- много ключове към множествената интелигентност" с ръководител Н. Джунакова. Темата на събитието беше “Community Building’’- Как да стана достоен гражданин. Учениците в групата представиха интересна презентация с подтема ‘’Бъдещето е в твоите ръце- протегни ги’’. Чрез представяне на профила ‘’ Предприемачество и бизнес’’ и ‘’ Учебна компания’’ се акцентира върху важността да владееш чужд език, което е главната задача в програмата на групата. Уменията на учениците бяха демонстрирани на английски език с частичен превод за гостите на български. Гости на събитието бяха: г-жа Н. Стефанова – Директор и г-жа К. Буюклиева - зам. директор на СУ „Св. П. Хилендарски“, учители и ученици от 7 клас. 

На 17.05.2017г. групата за ученици с обучителни затруднения по БЕЛ -„Богатството на моя роден език“ от четвърти клас по проект „Твоят час“ проведе публична изява на тема „Знам и мога“. Целта на занятието беше учениците да покажат напредъка, който са постигнали благодарение на своята упоритата работа в продължение на 6 месеца. С показаните знания те заслужиха аплодисментите на своите съученици, родители и класния ръководител.

На 23.05.2017г. групата за ученици с обучителни затруднения по БЕЛ -„Писането лесно и забавно“ от четвърти клас по проект „ Твоят час“ проведе публична изява „Аз чета бързо “. Пред своите гости - родители и начални учители, те показаха как с много труд от едни трудно сричащи деца са се превърнали в добре четящи ученици на непознат текст. Радостта беше изписана на лицата им от похвалите, които получиха.

На 30.03.2017г. в игротеката на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ – гр. Златица се проведе публична изява на групата с обучителни затруднения „Писането лесно и забавно“ - втори клас с ръководител Лили Илиева. Основна цел на събитието бе демонстрация на овладените знания по БЕЛ за втори клас и придобита четивна техника. Гости на събитието бяха: г-жа К. Буюклиева – зам. Директор и учители от начален етап. Учениците с интерес работиха върху поставените им задачи – тест, попълване на липсващ звук в думи, разпознаване частите на речта, правилно писане на глаголи с различни представки, поставяне на липсващи думи в изречения и други. Всеки ученик си избра книжка от която да прочете или преразкаже нещо, като избраната книга му остана подарък. Накрая децата бяха поздравени от г-жа Буюклиева, която им поднесе и малки подаръци. Публичната изява завърши с почерпка, игри и снимки.

 

  

 

 

ГРАФИК НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАНИМАНИЯТА НА ГРУПИТЕ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ - 2017/2018 ГОДИНА

 

Дейност / Име

Тип занимание

Ръководител

Ден на провеждане

1

Арт студио "Сръчни ръце"

Занимание по интереси

Румяна Серафимова

вторник

2

Богатството на моя роден език

Обучителни затруднения

Велка Батаклиева

сряда

четвъртък

петък

3

Дигитални компетентности за 21 век

Занимание по интереси

Даниела Самарджиева

четвъртък

4

Здравословен начин на живот

Занимание по интереси

Богдана Николова

вторник

5

Магията на буквите

Обучителни затруднения

Павлина Божкова

понеделник

сряда

четвъртък

6

Научи ме да танцувам

Занимание по интереси

Събина Делова

вторник

четвъртък

7

Ние можем да танцуваме

Занимание по интереси

Събина Делова

понеделник

8

Писането лесно и забавно

Обучителни затруднения

Даниела Тодорова

понеделник

вторник

9

Природата и ние

Занимание по интереси

Емилия Самарджиева

сряда

10

Радостта от движението

Занимание по интереси

Йорданка Ненова

събота

неделя

11

Секция "Футбол" 4. клас

Занимание по интереси

Николай Серафимов

петък

12

Секция "Футбол" 5. - 7. клас

Занимание по интереси

Николай Серафимов

понеделник

13

Уча се да пиша вярно

Обучителни затруднения

Павлина Зайкова

вторник

сряда

14

Ученето лесно и забавно

Обучителни затруднения

Тинка Бачева

сряда

четвъртък

 

 

ПУБЛИЧНИ ИЗЯВИ

Публична изява на групите по интереси по проект „Твоят час“ Секция „Футбол“ - 4 клас и 5-7 клас

Във връзка с Патронния празник на СУ “Св. Паисий Хилендарски” групите по Футбол 4 клас и 5-7 клас с ръководител Николай Серафимов, работещи по Проект „Твоят час” проведоха демонстративни занимания. Събитието бе посетено от ръководството на училището, съученици, учители, родители.
Децата участваха с желание и показаха добри технико-тактически умения. Работата в екип, както и правилата за честна игра Феър плей, бяха залегнали в тренировките, което бе забелязано от всички присъстващи на събитието. Положителните емоции и стремежът към попеда, бяха показател за добрия микроклимат и спортсменските взаимоотношения в групите.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публична изява на група по интереси Арт ателие „Сръчни ръце“

 В навечерието на най-светлия християнски празник  - Коледа в СУ „Св. П. Хилендарски” бе организиран Коледен базар с изцяло ръчно изработени коледни сувенири и суровачки. В реализацията на идеята взеха участие ученици от Арт ателие „Сръчни ръце”,  участващи в проект „Твоят час” , което беше и тяхната първа публична изява, ученици от Интеракт клуб в училището, ученици  от начален етап, както и много родители. За всички нас е огромна привилегия  и чест, че към  базара имаше огромен интерес  от страна на родители , учители, граждани и ученици, благодарение на които бе събрана сумата от 723лв., които ще бъдат използвани за благотворителни цели. Радваме се, че с общи усилия и тази година успяхме да реализираме една идея, която всъщност е традиция за нашето училище. Желаем здраве и прекрасни празници на всички!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ГРУПАТА ПО ИНТЕРЕСИ ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

„ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ“

 

Групата за извънкласни дейности по интереси „Здравословен начин на живот” от програмата „Твоят час”, с ръководител госпожа Богдана Николова, организира публична изява на тема „Водата – извор на живот”. Водещи бяха Ивайла и Петър от 10 клас, а гости на събитието – общинският съветник г-жа Аделина Павлова, директорът на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ г-жа Нели Стефанова, учители. Различни аспекти от свойствата, приложението и значението на водата представиха ученици от 10-ти и 11-ти клас.
Тръгвайки от минусовите температури на полюсите и достигайки до най-високите температури в пустините, екипът от 11-ти клас представи значението на водата за всички живи организми. След тях десетокласниците разгледаха възможностите, които дават разнообразните водни ресурси на България – солените води на Черно море, минералните води с богат спектър лечебни свойства. Присъстващите получиха полезни и интересни съвети, като например, как да си набавят чиста вода в екстремни ситуации.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУПА ПО ИНТЕРЕСИ - "ПРИРОДАТА И НИЕ"

 

В СУ „Св. Паисий Хилендарски“ град Златица – група по интереси „Природата и ние“ по проект „Твоят час“ представи проучване на тема „Защитени територии в света“
На 31.01.2018г. младите природолюбители презентираха свое проучване за защитени територии в света и България. Акцентираха върху отговорностите на всеки жител на планетата към запазване на биоразнообразието на Земята.
Към събитието проявиха интерес много учители и ученици. Вкрая на срещата гостите участваха в емоционална игра, която затвърди информацията от разговора и презентацията.
Емилия Самарджиева – ръководител на група „Природата и ние“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Твоят час“ – ефективен инструмент за подкрепа на личностното развитие на учениците

За втора поредна година СУ „Св. Паисий Хилендарски участва в проект „ Твоят час – фаза 2“ (Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности). Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. На национално ниво „Твоят час“ се администрира от МОН. Проектът е ефективен инструмент за обща подкрепа, както на ученици с обучителни затруднения, така и на ученици, проявяващи интерес към извънкласни дейности в различни области на науката, изкуството и спорта. В СУ „Св. Паисий Хилендарски“ за учебната 2017/2018 година са сформирани 14 групи. Обхванати са общо 229 ученици, от които 49 за преодоляване на образователни дефицити и 180 за развитие на интереси в области география, биология, информационни технологии, спорт и приложно изкуство. Една от целите на проекта е да стимулира нагласи у родителите за осмисляне на ролята им като партньори на училището. Ето защо са предвидени занимания с тяхно участие, както и публични изяви,на които учениците презентират усвоени нови умения.

Мнения на учители, ученици и родители
Емилия Самарджиева – ръководител на група „Природата и ние“: Глобализиращият се свят поставя акцент върху нови компетентности: вземане на важни решения, обосноваване на позиция, работа в екип. Участието в този проект има съществена роля във формирането на тези компетентности. Дейностите по интереси допринасят за интелектуалното и личностно развитие на учениците, провокират познавателната им активност.
Николай Серафимов – ръководител на секция „Футбол“: Интересът към секциите е много голям. Резултатът от заниманията е видим, учениците повишават нивото на физическата си дееспособност, развиват технико-тактическите си умения, научават се да работят в екип. Заниманията са съпроводени с положителни емоционални преживявания.
Павлина Божкова– ръководител на група „Магията на буквите“: Проектът „Твоят час“ превръща училището в по-привлекателно място за учениците. Помага на децата да преодоляват образователните си дефицити, повишава мотивацията им за учене, прави ги по-уверени и успешни.
Християна Делийска – 12. „а“ клас: Възможностите на „Твоят час” се използват изключително успешно от учителите в СУ„Св. Паисий Хилендарски”. Постигнатото в заниманията по проекта дава отражение в успешното ни представяне в извънучилищните конкурси и олимпиади.
Мирослав Пенчев – 11. „а“ клас: За мен заниманията в „Твоят час“ са време, през което мога да общувам с ученици, които имат същите цели като мен да станем успешни медици, биолози или учени. Според мен идеята за създаване на този проект е много добра и очаквам тя да се развива и в бъдеще.
Маргарита Тодорова – 6. „б“ клас: Обичам да посещавам занятията в „Твоят час“ и ги очаквам с нетърпение. Там развиваме въображението и творческите си способности, усвояваме работа с нови техники и материали.
Ц. М. – родител: "Моят син е включен в група по проекта за втора година. Аз виждам неговия интерес и напредък. Много съм доволна, че придобива нови умения с голямо практическо приложение в областта на ниформационните технологии.
Н. У. – родител: Децата имат нужда да опознаят нашата култура и традиции, да научат народните ни танци. След заниманията в „Твоят час“ дъщеря ми е много въодушевена и винаги с желание споделя какво е научила.
М. Р. – родител: Радвам се, че дъщеря ми посещава занятията в „Твоят час“, защото са свързани с дейности, които отговарят на нейните интереси. Това ѝ помага да развие творческия си потенциал, повлиява положително емоциите и самочувствието ѝ.

Мненията на учители, родители и ученици показват, че проектните дейности повлияват положително самооценката на учениците и тяхната мотивация за учебна дейност. От страна на МОН публично е заявено, че ще продължи финасирането на дейностите за стимулиране на личностното развитие на учениците. Натрупаният опит ще благоприятства участието на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в бъдещи проекти на МОН в тази насока. 

Нели Стефанова - директор на СУ "Св. Паисий Хилендарски"

 

ПУБЛИЧНА ИЗЯВА НА ГРУПА ПО ИНТЕРЕСИ, ПО ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“ „РАДОСТТА ОТ ДВИЖЕНИЕТО“

На 3.03.2018г. групата по туризъм „Радостта от движението”, по проект „Твоят час”, от СУ ”Св. Паисий Хилендарски” гр. Златица, проведе публична проява. Темата „Туристически поход в чест на 140 години от Освобождението, по маршрут: град Златица – село Буново – хижа „Чавдар” – паметник на руските войни под връх „Баба” – град Златица”, се осъществи в две части. Участваха ученици, учители, родители и туристи от ТД „Свищи плаз” град Златица.
Учениците с респект, наблюдаваха издигането на 25 метров български флаг на най-високия железопътен мост на Балканите и бънджи скокове с трибагреник. Участваха в тържество и възстановка на влизането на руските войски в селото, поднесоха венец и цветя пред паметника. В информационно-туристическия център проведоха беседа за зимното преминаване на Балкана от руските войски, участваха в ролеви игри, получиха знания за екипировката, придвижването и опастностите при зимни походи.
В условията на преспи и навявания, към хижа „Чавдар“ тръгнаха само добре екипираните. На паметника под връх Баба, се преклониха пред подвига на руските войници и офицери, замръзнали в снежната виелица на 29.12.1877г.
Участниците в проявата, изявиха желание тя да стане традиционна.

Ръководител: Йорданка Ненова